Published On: 17 maig 2023667 words3,3 min read

T’has preguntat alguna vegada què són els criteris ESG i per què són importants en la gestió empresarial?

Els criteris ESG (Environmental, Social and Governance) són un conjunt de paràmetres que s’utilitzen per avaluar el rendiment d’una organització en termes ambientals, socials i de govern corporatiu, a més d’avaluar la seva gestió interna.

La E de “Environmental” fa referència a les pràctiques i polítiques que una empresa implementa per protegir el medi ambient, reduir la seva empremta de carboni, millorar l’eficiència energètica, gestionar els residus, entre altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat ambiental.

La S de “Social” té en compte l’impacte de l’empresa en la societat, incloent-hi aspectes com la diversitat i inclusió, els drets humans, la seguretat laboral, les relacions amb la comunitat, entre altres aspectes relacionats amb la responsabilitat social corporativa.

Finalment, la G de “Governance” fa referència a la forma en què es gestionen les empreses, inclòs aspectes com la transparència, l’ètica, la gestió de riscos, la presa de decisions, l’estructura de govern, entre d’altres. En conjunt, aquests aspectes influeixen en la manera en què les empreses operen i prenen decisions, afectant el seu rendiment, la seva reputació i la seva relació amb els stakeholders. Una gestió adequada d’aquests aspectes contribueix a una governança sòlida i transparent, generant confiança i sostenibilitat a llarg termini.

Però quina és la diferència entre els criteris ESG i la responsabilitat social corporativa RSC?

ESG i RSC són dos enfocaments relacionats però diferents en l’àmbit empresarial i financer.

Els criteris ESG se centren en factors ambientals, socials i de governança com a part de l’anàlisi financera i l’avaluació de riscos. Aquests criteris tenen en compte aspectes com la gestió de recursos naturals, l’empremta de carboni, les polítiques de diversitat i inclusió, els drets humans, l’ètica empresarial i la transparència.

Els criteris ESG consideren la interconnexió de les àrees d’una organització i com això afecta el seu rendiment i capacitat per aconseguir objectius. En aplicar-los, milloren la seva reputació i generen beneficis sostenibles. Això reforça les relacions amb els stakeholders, fomenta la confiança i millora la seva posició competitiva.

D’altra banda, la RSC representa un enfocament més ampli de responsabilitat social empresarial que se centra en accions voluntàries destinades a contribuir al desenvolupament sostenible i generar un impacte positiu en la societat. A més d’abordar els aspectes ESG, la RSC també té en compte altres àrees clau com la comunitat local, els empleats, els proveïdors i els consumidors.

Per tant, els enfocaments ESG i RSC són complementaris però diferents. ESG se centra a avaluar el rendiment i la sostenibilitat d’una empresa a través de factors específics, mentre que RSC abasta un espectre més ampli de responsabilitat social i accions voluntàries per generar un impacte positiu en la societat.

En l’actualitat, les empreses tenen l’oportunitat d’utilitzar els criteris ESG per identificar i abordar riscos potencials abans que es converteixin en problemes significatius. En tenir en compte aspectes ambientals, socials i de governança, poden evitar riscos associats amb la regulació, litigis, danys a la seva reputació i canvis en les preferències dels consumidors.

Encara que l’adopció dels criteris ESG no és obligatòria, la seva implementació pot proporcionar beneficis significatius i reforçar la posició competitiva en el mercat. En incorporar pràctiques sostenibles i responsables, les empreses poden millorar la seva reputació, atreure inversors i consumidors conscients, i reduir els riscos que podrien afectar el seu èxit a llarg termini.

En adoptar una perspectiva proactiva en relació amb els criteris ESG, les empreses poden posicionar-se com a líders en termes de sostenibilitat i responsabilitat corporativa. Això no només els proporciona un avantatge competitiva, sinó que també els permet construir relacions sòlides amb els grups d’interès i contribuir de manera positiva al benestar de la societat i el medi ambient.