Política de Qualitat i Medi Ambient

Data: 10/6/2021 | Edició: 1

L’activitat que SPM considera conforme als requisits segons les Normes Internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 és:

SERVEIS DE MARKETING I IMPRESSIÓ

La declaració de Política recull com a línies mestres:

  1. Compromís en complir els requisits aplicables, inclosos els legals.
  2. A partir de les línies estratègiques definides en l’anàlisi de context realitzat, s’han definit els objectius de l’empresa, els quals s’han difós a tots els nivells de la nostra estructura.
  3. Implantar els indicadors de qualitat i medi ambient, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés d’aquests, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
  4. Gestionar els processos que redueixin l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar, anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.
  5. Fomentar l’ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no només a través de la nostra tasca, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.
  6. Compromís per a la protecció del medi ambient, incloent-hi la prevenció de la contaminació, i l’ús sostenible de recursos.
  7. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.
  8. Desenvolupar els programes de formació contínua per aconseguir la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  9. Compromís per la millora contínua del sistema de gestió implantat a l’empresa.
  10. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

Direcció General