En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i Garantia i Drets Digitals, Reglament Europeu 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, RGPD i la Llei 34/2002, d’11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, LSSICE, SPM Marketing en 360° informa als Usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Youtube amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

SPM Marketing en 360°
C / Química, 7. Nau 9-10
08740, Barcelona
www.spm.com
info@spm360.com

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per SPM Marketing en 360°, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. A l’unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per el tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

SPM Marketing en 360° tracta la informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant SPM Marketing en 360°, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de tractament que SPM Marketing en 360° hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos . Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de SPM Marketing en 360° (Per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha d’exercir davant la Xarxa Social.
 • Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que preveu altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma. Dit dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació de l’perfil a què es troba unit.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de SPM Marketing en 360° com en el dret de cancel·lació, podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació de l’perfil a què es troba unit.
 • Dret a la Limitació: L’interessat pot sol·licitar l’exercici del seu dret a limitar el tractament de les seves dades en els casos en què:
  • L’Interessat impugni l’exactitud de les dades.
  • Quan les dades recollides no es necessitin per als fins de l’tractament, però si siguin necessaris per al reconeixement, exercici o defensa d’un procediment judicial.
  • Quan l’Interessat s’oposi a el tractament mentre es verifica si prevalen els motius legítims de l’responsable del Tractament als de l’Interessat.
 • Dret a la Portabilitat/u>. El Interessat té dret a rebre les seves dades personals, per part de l’Responsable de Tractament a què prèviament li hagi fet lliurament dels mateixos, en un format estructurat, d’ús habitual i de lectura mecànica, amb l’objectiu de transmetre’ls a un altre Responsable, sense que ho impedeixi el responsable de Tractament a què li hagués facilitat les dades prèviament. Al seu torn, l’interessat en l’exercici del seu dret a la portabilitat, pot sol·licitar que les seves dades es transmetin directament a l’Responsable a Responsable.
 • Dret a la Supressió i a l’Oblit. L’Interessat té dret a la supressió de les seves dades personals quan:
  • Aquests no siguin necessaris per a la finalitat pel qual van ser recollides.
  • Hi hagi retirat el consentiment i no hi hagi fonament jurídic que s’indiqui el contrari.
  • Es hagi exercit el seu dret d’oposició a el tractament de les seves dades i no prevalguin motius legítims per a aquest tractament.
  • Les dades siguin tractades de manera lícita o hagin de suprimir-se per una obligació jurídica a la qual estigui subjecte el Responsable de Tractament.
  • Les dades s’hagin obtingut mitjançant una relació amb l’oferta de serveis de la Societat de la Informació.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els requisits següents:

 1. Presentació d’un escrit dirigit a SPM Marketing en 360°, a l’adreça C / Química, 7, Nau 9-10, 08740, Barcelona o bé per correu electrònic a info@spm360.com.
 2. L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici ha de complir els requisits legals:

  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia de l’DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. Si no fa referència a un arxiu concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un arxiu en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual l’ha de trametre.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura de l’signatari.
 1. Documents acreditatius de la petició que es formula.
 2. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització de l’perfil

SPM Marketing en 360° realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública de l’perfil.
 • Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina SPM Marketing en 360°.
 • Envia missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’Usuari, un cop unit a la pàgina de SPM Marketing en 360°, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , SPM Marketing en 360° es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

SPM Marketing en 360° no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que així mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de SPM Marketing en 360° però sí romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

SPM Marketing en 360° es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

SPM Marketing en 360° utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de l’RGPD i de la LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina SPM Marketing en 360° que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials:

Darrera actualizació: 06-07-2020